پروفایل سلیم سفیدگر

سلیم سفیدگر مهندس معمار
19 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

گرایش شاعرانه درطراحی معماری ودیزاین

تبحردرحل معمارانه ناهماهنگی های محیطی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
G-H2Q9ZYN5ZM