بسته بندی عسل الینا

سفارش دهنده تصمیم به طراحی لوگو و بسته بندی محصول خود با دو ویژگی گرفت و متناسب با درخواست وی و اصول طراحی و محدودیت های چاپ مستقیم ، طراحی انجام گردید.

نظر