بسته بندی و طراحی قوطی تن ماهی

بسته بندی صادراتی و طراحی قوطی تن ماهی با توجه به نیاز روز و متفاوت بودن نسبت به دیگر تولید کنندگان. طرح اول: در این طرح سعی شده بخش خاص تری از مخاطبان هدف گرفته شود و تصویرسازی اختصاصی انجام شود. طرح دوم: در این طرح از تصویر سازی آرشیوی با تکنیک آبرنگ استفاده شده، چون اشتراکاتی این تکنیک با محصول داشت.

نظر