روغن زیتون Persian Meal

بسته بندی برای این محصول صادراتی در دو فرمت ساده و بازارپسند طراحی شده و برای اجرا از تکنیک های چاپ مستقیم بر روی شیشه و شرینک میتوان استفاده کرد، که البته برای هرکدام تغییراتی را باید در طرح داد. تصاویر استفاده شده آرشیوی میباشند.

نظر