این طرح در ۱۶ روز و با قیمت ۲٫۱ میلیون تومان انجام شده است

در ۱۶ روز و به قیمت ۲٫۱ میلیون تومان انجام شده است

نظر