طراحی لوگو برای موسسه معاد

لوگو در سبک نشانه گذاری است

نظر