طراحی لوگو

تیمچه یک گروه با افراد غیر ثابت گفتگویی، پیرامون موضوعات هنری است. این گروه سلسله نشست های هفتگی با دعوت مهمانان متخصص هر حوزه برگزار می کند.

نظر