این طرح در ۷ روز و با قیمت ۹۰۰ هزار تومان انجام شده است

در ۷ روز و به قیمت ۹۰۰ هزار تومان انجام شده است

نظر