لوگوی خدمات کامپیوتری کوپا

این لوگو برای مرکز خدمات کامپیوتری طراحی شده است. رنگ لوگو متناسب با حرفه انتخاب شده است.
سعی شده است در عین توجه به حرفه و نام مرکز، لوگویی مینیمال و زیبا طراحی شود.

نظر