لوگو آموزشگاه زبان

○طراحی لوگو جهت آموزشگاه زبان
○استفاده از نماد دانش آموزی و تغییر زبان
○اسفتاده از نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور

نظر