پروتئین سویا شهدین

در طراحی این بسته بندی نماد بصری سلامت یک قلب ، برگ هم از تازگی این محصول سویا را به مصرف کننده منتقل می کند.

نظر